OBCHODNÍ PODMÍNKY PROJEKTU RODIČOFF

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky projektu RODIČOFF (dále jen “OP”) vydává Mgr. Ing. Michaela Jeřábková, IČO: 08497087, se sídlem: Boženy Vikové-Kunětické 2917, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice (dále jako „poskytovatelka“) a uplatní se pro účely poskytování konzultačních a koučinkových služeb v rámci projektu RODIČOFF, jak je prezentován poskytovatelkou na webových stránkách https://www.rodicoff.cz/.

1.2 Poskytovatelka poskytuje v rámci projektu RODIČOFF konzultační a koučinkové služby především pro klienty z řad rodičů, s primárním cílem podpory jejich sebevědomí při výchově dětí a podpory duševního zdraví. Poskytovatelka poskytuje konzultační a koučinkové služby ve formě skupinových nebo individuálních setkání, vždy dle preference klienta. Klient si rovněž může zvolit, zda preferuje realizovat setkání v offline (osobní) nebo online (distanční) formě.

1.3 OP upravují práva a povinnosti poskytovatelky a klienta a jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi poskytovatelkou a klientem pro účely poskytování konzultačních a koučinkových služeb v rámci projektu RODIČOFF.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1 Klient uzavírá s poskytovatelkou objednávku služeb prostřednictvím webových stránek projektu RODIČOFF https://www.rodicoff.cz/, ze kterých je zájemce (budoucí klient) nasměrován na objednávkový formulář dostupný na https://rodicoff.reservio.com/ pro koučinkové služby a objednávkový formulář vytvořený v systému Simpleshop pro skupinová setkání. Klient souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku (internetu) při uzavírání smlouvy.

2.2 Při objednávce služeb na webových stránkách RODIČOFF postupuje klient následovně:

a) Klient si dle své preference vybere konkrétní druh poskytované služby (setkání). Poskytovatelka uvede u každé služby popis jejího obsahu, komu je určena, v jaké formě a v jakém formátu je poskytována. Poskytovatelka rovněž uvede, jaký rozsah poskytované služby (počet setkání).

b) Klient v návaznosti na svůj výběr u příslušné služby vyplní objednávkový formulář, kde uvede údaje v rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa a telefonní číslo.

c) Klient si přečte tyto OP (odkaz na ně je uveden v objednávkovém formuláři) a aktivním označením příslušného pole v objednávkovém formuláři potvrdí, že s nimi souhlasí.

d) Klient si přečte Zásady ochrany osobních údajů (odkaz na ně je uveden v objednávkovém formuláři) a aktivním označením příslušného pole v objednávkovém formuláři potvrdí, že se s nimi seznámil.

e) Pokud má Klient zájem o zasílání marketingových materiálů projektu RODIČOFF a souhlasí se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, označí příslušné pole v objednávkovém formuláři.

f) Po vyplnění požadovaných údajů klient objednávkový formulář online odešle, čímž provede závaznou objednávku služeb.

2.3 Bezodkladně po doručení objednávky zašle poskytovatelka klientovi na emailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři potvrzení o obdržení objednávky. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky poskytovatelkou, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. V rámci oznámení zašle poskytovatelka klientovi rovněž platební údaje pro bezhotovostní úhradu ceny služeb prostřednictvím bankovního převodu.

2.4 Smlouva o poskytování služeb je mezi poskytovatelkou a klientem uzavřena odesláním oznámení o přijetí objednávky poskytovatelkou klientovi, na emailovou adresu klienta uvedenou v objednávkovém formuláři.

2.5 Jakékoliv změny smlouvy o poskytování služeb je následně možné realizovat pouze na základě společně dohody poskytovatelky a klienta.

2.6 Smlouva o poskytování služeb je uzavírána v českém jazyce v elektronické podobě, tvoří ji objednávka klienta, oznámení o přijetí objednávky poskytovatelky a tyto OP.

3. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

3.1 Poskytovatelka nabízí klientům v rámci projektu RODIČOFF druhy konzultačních a koučinkových služeb uvedené dále v tomto článku 3. OP, a to za dále uvedených podmínek.

3.2 SKUPINOVÉ SETKÁNÍ

3.2.1 Služba skupinového setkání je poskytována ve formě online (distanční) a ve formě offline (osobní).

3.2.2 Smlouva o poskytování služby skupinového setkání se uzavírá předem v elektronické podobě, jak popsáno ve článku 2. těchto OP. V rámci své objednávky klient vybere formu skupinových setkání dle své preference. Klient si podle své preference může zakoupit poskytování služeb v rozsahu 1 setkání, nebo balíček obsahující 5 nebo 10 setkání. Typ a rozsah objednávané služby, cena a plánované termíny setkání jsou vždy uvedeny na webových stránkách RODIČOFF https://www.rodicoff.cz/, v objednávkovém formuláři služby a oznámení o přijetí objednávky služby.

3.2.3 Balíčky služeb: Pokud si klient zakoupí balíček 3 – 5 setkání, musí být tato setkání využita v době 12 měsíců od zakoupení balíčku. Pokud si klient zakoupí balíček 10 setkání, musí být tato setkání využita v době 18 měsíců od zakoupení balíčku. Pokud klient z osobních důvodů nestihne absolvovat všechna setkání ve stanové době, může požádat poskytovatelku prostřednictvím kontaktního emailu info@rodicoff.cz o mimořádné prodloužení termínu, posouzení žádosti je na úvaze poskytovatelky, na vyhovění žádosti ani vrácení peněz není právní nárok.

3.2.4 Online setkání: Online skupinové setkání probíhá online v aplikaci ZOOM. Odkaz na příslušné setkání v aplikaci ZOOM zašle poskytovatelka klientovi na jeho emailovou adresu nejpozději 24 hodin před začátkem setkání. Délka jednoho online setkání je 100 minut. Klient nese odpovědnost za stabilitu a rychlost svého internetového připojení.

3.2.5 Offline setkání: Offline skupinové setkání proběhne na místě oznámeném poskytovatelkou klientovi prostřednictvím emailu nejpozději 48 hodin před začátkem setkání. Poskytovatelka nezajišťuje občerstvení. Klient je povinen se na offline skupinové setkání dostavit včas, jinak mu může být odepřen přístup.

3.2.6 Důvěrnost informací: Důvěra, mlčenlivost a ochrana sdílených informací je základním atributem poskytovaných služeb a předpokladem spokojenosti klientů. Skupinová setkání se proto realizují v důvěrném režimu. Ze setkání není proto možné pořizovat žádný audiovizuální záznam, ani sdílet informace veřejnosti (například na sociálních sítích).

3.2.7 Omluva ze samostatně objednaného setkání: V případě omluvy ze samostatně objednaného setkání s předstihem alespoň 24 hodin před jeho začátkem, zaslaného na kontaktní email info@rodicoff.cz, má klient možnost přesunu setkání na jiný termín, nabízený poskytovatelkou v daném kalendářním roce. V případě omluvy ze setkání v době méně než 24 hodin před začátkem setkání nebo nedostavení se na setkání bez omluvy, se služba považuje za poskytnutou (setkání za absolvované). Pouze ve zcela výjimečných a odůvodněných případech může poskytovatelka na základě svého rozhodnutí nabídnou klientovi přesun na náhradní termín. Klient však za sebe může vždy poslat na setkání náhradníka. Nárok na vrácení ceny služeb klientovi nevzniká a povinnost úhrady ceny služeb klientovi trvá.

3.2.8 Omluva ze setkání objednaného v rámci balíčku: V případě omluvy ze setkání objednaného v rámci balíčku s předstihem alespoň 24 hodin před začátkem setkání, zaslaného na kontaktní email info@rodicoff.cz, má klient možnost přesunu setkání na jiný termín nabízený poskytovatelkou v období uvedeném ve čl. 3.2.3 OP. V případě omluvy ze setkání v době méně než 24 hodin před začátkem setkání nebo nedostavení se na setkání bez omluvy, se služba považuje za poskytnutou (setkání za absolvované). Pouze ve zcela výjimečných a odůvodněných případech může poskytovatelka na základě svého rozhodnutí nabídnout klientovi přesun na náhradní termín. Klient však za sebe může vždy poslat na setkání náhradníka. Nárok na vrácení ceny služeb klientovi nevzniká a povinnost úhrady ceny služeb klientovi trvá.

3.2.9 Změna termínu poskytovatelkou: Poskytovatelka si vyhrazuje právo změnit termín setkání z důvodů na své straně, o změně bude bezodkladně informovat klienty a v případě potřeby s nimi bude aktivně řešit další náhradní termíny.

3.3 INDIVIDUÁLNÍ SETKÁNÍ

3.3.1 Služba individuálního setkání je poskytována ve formě online (distanční) a ve formě offline (osobní) a jejím předmětem je zejména poskytování služeb individuálního koučinku klientům.

3.3.2 Smlouva o poskytování služby individuálního setkání se uzavírá předem v elektronické podobě, jak popsáno ve článku 2. těchto OP. V rámci své objednávky klient vybere formu individuálních setkání dle své preference. Klient si podle své preference může zakoupit poskytování služeb v rozsahu 1 setkání, nebo balíček obsahující 5 nebo 10 setkání. Typ a rozsah objednávané služby, cena a plánované termíny setkání jsou vždy uvedeny na webových stránkách RODIČOFF https://www.rodicoff.cz/, v objednávkovém formuláři služby a oznámení o přijetí objednávky služby.

3.3.3 Balíčky služeb: Pokud si klient zakoupí balíček 5 setkání, musí být tato setkání využita v době 12 měsíců od zakoupení balíčku. Pokud si klient zakoupí balíček 10 setkání, musí být tato setkání využita v době 18 měsíců od zakoupení balíčku. Pokud klient z osobních důvodů nestihne absolvovat všechna setkání ve stanové době, může požádat poskytovatelku prostřednictvím kontaktního emailu info@rodicoff.cz o mimořádné prodloužení termínu, posouzení žádosti je na úvaze poskytovatelky, na vyhovění žádosti ani vrácení peněz není právní nárok.

3.3.4 Online setkání: Online individuální setkání probíhá online v aplikaci ZOOM. Odkaz na příslušné setkání v aplikaci ZOOM zašle poskytovatelka klientovi na jeho emailovou adresu nejpozději 24 hodin před začátkem setkání. Délka jednoho online setkání je 55 minut. Klient nese odpovědnost za stabilitu a rychlost svého internetového připojení.

3.3.5 Offline setkání: Offline individuální setkání proběhne na místě oznámeném poskytovatelkou klientovi prostřednictvím emailu nejpozději 48 hodin před začátkem setkání. Poskytovatelka nezajišťuje občerstvení. Klient je povinen se na offline individuální setkání dostavit včas, jinak může být zkrácena doba trvání jeho setkání.

3.3.6 Důvěrnost informací: Důvěra, mlčenlivost a ochrana sdílených informací je základním atributem poskytovaných služeb a předpokladem spokojenosti klientů. Individuální setkání se proto realizují v důvěrném režimu. Poskytovatelka proto ze setkání nepořizuje žádný audiovizuální záznam. Poskytovatelka ani klient nejsou oprávněni sdílet bez předchozího souhlasu druhé strany informace ze setkání veřejnosti (například na sociálních sítích).

3.3.7 Omluva ze samostatně objednaného setkání: V případě omluvy z individuálně objednaného setkání s předstihem alespoň 24 hodin před jeho začátkem, zaslaného na kontaktní email info@rodicoff.cz, má klient možnost přesunu setkání na jiný termín, nabízený poskytovatelem v daném kalendářním roce. V případě omluvy ze setkání v době méně než 24 hodin začátkem setkání nebo nedostavení se na setkání bez omluvy, se služba považuje za poskytnutou (setkání za absolvované). Pouze ve zcela výjimečných a odůvodněných případech může poskytovatelka na základě svého rozhodnutí nabídnou klientovi přesun na náhradní termín. Klient však za sebe může vždy poslat na setkání náhradníka. Nárok na vrácení ceny služeb klientovi nevzniká a povinnost úhrady ceny služeb klientovi trvá.

3.3.8 Omluva ze setkání objednaného v rámci balíčku: V případě omluvy ze setkání objednaného v rámci balíčku s předstihem alespoň 24 hodin před začátkem setkání, zaslaného na kontaktní email info@rodicoff.cz, má klient možnost přesunu setkání na jiný termín, nabízený poskytovatelem v období uvedeném ve čl. 3.3.3 OP. V případě omluvy ze setkání v době méně než 24 hodin začátkem setkání nebo nedostavení se na setkání bez omluvy, se služba považuje za poskytnutou (setkání za absolvované). Pouze ve zcela výjimečných a odůvodněných případech může poskytovatelka na základě svého rozhodnutí nabídnou klientovi přesun na náhradní termín. Klient však za sebe může vždy poslat na setkání náhradníka. Nárok na vrácení ceny služeb klientovi nevzniká a povinnost úhrady ceny služeb klientovi trvá.

3.3.9 Změna termínu poskytovatelkou: Poskytovatelka si vyhrazuje právo změnit termín setkání z důvodů na své straně, o změně bude bezodkladně informovat klienta a v případě potřeby s ním bude aktivně řešit další náhradní termíny.

4. CENA SLUŽEB A PLATBA

4.1 Cena služeb je vždy uvedena u konkrétní nabídky služeb a konkrétního objednávkového formuláře dostupných na webových stránkách RODIČOFF nebo na odkazech specifikovaných ve článku 2.1 těchto OP a v oznámení o přijetí objednávky služby. Uvedená cena služeb je konečná.

4.2 Poskytovatelka není plátcem DPH.

4.3 Klient je povinen uhradit před první lekcí bezhotovostně prostřednictvím bankovního převodu celou cenu služeb, v případě objednávky balíčku služeb tedy cenu za celý balíček. Úhrada ceny služeb postupně ve splátkách není možná. Platební údaje (číslo bankovního účtu, variabilní symbol a výše ceny) budou uvedeny v oznámení o obdržení objednávky doručeném klientovi. Připsání úhrady ceny služeb na svůj účet potvrdí poskytovatelka klientovi bezodkladně prostřednictvím emailu.

4.4 Pouze v případě objednávky individuálního setkání může klient využít možnost platby za 2. a každé další setkání v hotovosti před začátkem setkání, tato možnost se neuplatní při objednávce balíčků.

4.5 Nárok na úhradu ceny služeb vzniká poskytovatelce uzavřením smlouvy. Klient je povinen k uhrazení ceny služeb, i když se ve smyslu čl. 3 OP z důvodů na své straně setkání nezúčastní.

5. UKONČENÍ SMLOUVY

5.1 Smlouva je uzavřena na konkrétní rozsah poskytovaných služeb, dle objednávky klienta. Smlouvu nelze vypovědět. Smlouva zaniká jejím splněním.

5.2 Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření, a to emailem zaslaným na info@rodicoff.cz. Pokud však poskytovatelka zahájila poskytování služeb na základě volby termínu setkání klientem před uplynutím této lhůty, je klient povinen uhradit poskytovatelce poměrnou část sjednané ceny služeb, poskytnutých do okamžiku odstoupení od smlouvy.

6. ODPOVĚDNOST

6.1 Poskytovatelka je kvalifikovanou lektorkou se vzděláním v oboru pedagogiky a ekonomie, absolvovala roční koučovací výcvik, aktuálně se účastní dalšího vzdělávání a dlouhodobě se věnuje problematice vztahů rodičů a dětí a výchovy dětí. Účast na setkání je určena osobám, které mají zájem na osobním rozvoji a netrpí žádnou duševní poruchou (o případné léčbě je klient povinen poskytovatelku předem informovat). Rady sdělené poskytovatelkou v průběhu setkání mají však pouze charakter doporučení, jsou vyjádřením názoru k dané problematice, a nemohou v žádném případě nahradit zdravotní péči (např. psychoterapeutickou).

6.2 Klient bere na vědomí, že implementace informací a doporučení ze setkání do praktického vztahu s dítětem a jeho výchovy je vždy odpovědností klienta. Vždy je třeba zohlednit individualitu klienta jako rodiče i dítěte, věk, pohlaví a stupeň mentálního a psychického vývoje dítěte, prostředí, ve kterém se rodina pohybuje apod.

6.3 Poskytovatelka nenese jakoukoliv odpovědnost a negarantuje výsledky implementace informací a výstupů ze setkání do praktického vztahu klienta s dítětem a jeho výchovy. Klient zejména nemůže uplatňovat vůči poskytovatelce žádné nároky na náhradu škody nebo újmy v souvislosti s poskytnutými informacemi a doporučeními v rámci setkání.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Rozhodné právo: Smlouva o poskytování služeb včetně těchto OP se řídí právním řádem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

7.2 Autorské právo: Klient bere na vědomí, že část materiálů poskytovaných poskytovatelkou klientovi v rámci setkání může být chráněna autorským právem. Klient proto není oprávněn tyto materiály sdílet se třetími osobami bez předchozího písemného souhlasu poskytovatelky, a je povinen je užívat výhradně v souvislosti s poskytovanými službami (pro osobní potřebu).

7.3 Stížnosti a reklamace: Poskytovatelka informuje klienta, že stížnosti a reklamace týkající se smluvního vztahu a poskytovaných služeb může uplatnit písemně na info@rodicoff.cz. Stížnosti a reklamace poskytovatelka vyřídí ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od jejich podání. Klienti se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce.

7.4 Kodexy chování: Poskytovatelka je při poskytování služeb vázána Globálním etickým kodexem pro kouče, mentory a supervizory vydaným nezávislou mezinárodní organizací European Mentoring Council.

7.5 Zásady ochrany osobních údajů: Informace o zpracování osobních údajů poskytovatelkou a jejich ochraně jsou obsaženy v samostatném dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů projektu RODIČOFF“.

7.6 Změna OP: Poskytovatelka je oprávněna tyto OP jednostranně měnit, přičemž novou verzi OP zašle klientům nejméně 30 (třicet) dnů před nabytím jejich účinnosti. Pokud klient s novou verzí OP nesouhlasí, je povinen to ve lhůtě 15 (patnácti) dnů od doručení nové verze oznámit poskytovatelce písemně na info@rodicoff.cz a touto formou smlouvu vypovědět. V takovém případě smluvní vztah mezi poskytovatelkou a klientem zaniká ke dni nabytí účinnosti nové verze OP.

 

V Pardubicích, dne 1. 12. 2023
Mgr. Ing. Michaela Jeřábková
Projekt RODIČOFF