ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROJEKTU RODIČOFF

1. IDENTIFIKACE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1 Ochrana osobních údajů klientů je pro mě prioritou, proto v souladu se článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”) vydávám tyto zásady ochrany osobních údajů projektu RODIČOFF (dále jen “Zásady”), kterými se při zpracování osobních údajů klientů bezvýhradně řídím.

1.2 Poskytovatelka služeb v rámci projektu RODIČOFF, Mgr. Ing. Michaela Jeřábková, IČO: 08497087, se sídlem: Boženy Vikové-Kunětické 2917, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice (dále jako „poskytovatelka“) v postavení správce osobních údajů prohlašuje, že veškeré shromažďované a dále zpracovávané osobní údaje klientů jsou důvěrné. Poskytovatelka s nimi nakládá v souladu s GDPR i příslušnými vnitrostátními předpisy ČR.

1.3 Poskytovatelka vydává tyto Zásady za účelem informování klientů o tom, jaké osobní údaje poskytovatelka zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu a jaká související práva klienti mají.

2. KATEGORIE A ÚČEL ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Poskytovatelka zpracovává v souvislosti s poskytováním služeb v rámci projektu RODIČOFF následující kategorie osobní údaje klientů: jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, emailová adresa. Tyto osobní údaje jsou poskytnuty klienty poskytovatelce prostřednictvím webových stránek projektu RODIČOFF https://www.rodicoff.cz/, respektive objednávkového formuláře dostupného na https://rodicoff.reservio.com/ pro koučinkové služby a/nebo objednávkového formuláře vytvořeného v systému Simpleshop pro skupinová setkání.

2.2 Poskytovatelka zpracovává osobní údaje uvedené ve článku 2.1 těchto Zásad za účelem uzavření a plnění smlouvy o poskytování služeb v rámci projektu RODICOFF, zejména za účelem přijetí a evidence plateb, vystavení účetních dokladů, zaslání pozvánek na individuální nebo skupinová setkání a získání zpětné vazby.

2.3 Nad rámec osobních údajů uvedených ve článku 2.1 těchto Zásad, mohou být poskytovatelce zpřístupněny v rámci poskytovaných služeb (setkání) další osobní údaje klientů (např. informace o členech jejich rodiny), tyto informace však poskytovatelka strukturovaně nezaznamenává a dále nezpracovává. I s těmito osobními údajů klientů však poskytovatelka nakládá jako s důvěrnými.

2.4 Poskytovatelka zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaně.

2.5 Poskytovatelka využívá ke zpracování objednávek (včetně osobních údajů klientů) jako subdodavatele společnost Redbit s.r.o., IČO: 24197190 provozující webový objednávkový systém SimpleShop a společnost Reservio, s.r.o., IČO: 29376033 provozující webovou službu Reservio. Poskytovatelka nepředává zpracovávané osobní údaje žádné třetí osobě.

2.6 Poskytovatelka nepředává osobní údaje do třetích zemí.

3. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Poskytovatelka uchovává osobní údaje klientů po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb a dále ještě 3 (tři) roky ode dne ukončení poskytování služeb v rámci projektu RODIČOFF, pokud nevyžaduje právní předpis (např. právní předpis upravující účetnictví nebo daně) jejich uchování po delší dobu.

4. OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

4.1 Pokud klient poskytnul v objednávkovém formuláři souhlas ke zpracování osobních údajů rovněž pro marketingové účely, bude poskytovatelka zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo a emailová adresa klienta rovněž za účelem zasílání nabídek služeb v rámci projektu RODICOFF, slevových akcí a zasílání marketingových materiálů včetně newsletterů.

4.2 Pokud klient poskytnul v objednávkovém formuláři souhlas ke zpracování osobních údajů pro marketingové účely, budou jeho osobní údaje pro tento účel uchovány poskytovatelkou po dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu.

4.3 Klient je oprávněn udělený souhlas ke zpracování osobních údajů pro marketingové účely kdykoliv odvolat, a to zasláním emailu na info@rodicoff.cz nebo označením tohoto požadavku v textu doručeného marketingového materiálu (zpravila kliknutím na „odhlásit odběr newsletteru“).

5. PRÁVA KLIENTŮ

5.1 Klient jako subjektu údajů má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům následující práva, vyplývající z GDPR a příslušných vnitrostátních předpisů ČR:

a) Právo na přístup k osobním údajům: Klient se může obrátit na poskytovatelku a požádat o sdělení informace, jaké jeho osobní údaje zpracovává;

b) Právo na opravu osobních údajů: Klient se může obrátit na poskytovatelku a požádat opravu osobního údaje, který je poskytovatelkou zpracováván v nepřesné podobě;

c) Právo na výmaz osobních údajů: Klient se může obrátit na poskytovatelku a požádat o výmaz osobního údaje, jestliže již poskytovatelka nemá právní titul pro jeho další zpracování;

d) Právo na přenositelnost osobních údajů: Klient se může obrátit na poskytovatelku a požádat o přenesení jeho osobních údajů jinému jím určenému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

e) Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: Klient se může obrátit na poskytovatelku a odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely způsoby uvedenými ve článku 4.3 těchto Zásad.

5.2 Pokud podle klienta dochází při zpracování jeho osobních údajů poskytovatelkou k porušením GDPR nebo příslušných vnitrostátních předpisů ČR, je oprávněn se obrátit se stížností na poskytovatelku nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, Holešovice, 170 00 Praha 7.

5.3 Klient je oprávněn uplatnit svá práva nebo podat své stížnosti vztahující se ke zpracování osobních údajů poskytovatelce prostřednictvím emailu zaslaného na info@rodicoff.cz.

6. POVINNOSTI KLIENTŮ

Klient je povinen uvést osobní údaje v objednávkovém formuláři pravdivě a je povinen bezodkladně (nejpozději do 5 dnů) oznámit poskytovatelce jejich změny, a to písemně na info@rodicoff.cz.

7. COOKIES

7.1 Na našich webových stránkách https://www.rodicoff.cz/ užíváme soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do klientova prohlížeče během užívání našich webových stránek a zvyšují klientův uživatelský komfort. Soubory cookies umožňují lepší využití naší webové stránky a přizpůsobení jejího obsahu klientovým potřebám.

7.2 Na našich webových stránkách používáme následující typy cookies:

a) Funkční cookies: Jedná se o základní typ cookies, které zajišťují základní fungování webových stránkách. Tyto cookies jsou užívány vždy a klient k nim nemusí poskytovat souhlas.

b) Marketingové cookies: Užívají se k lepšímu cílení reklam a k jejich personalizaci. Marketingové cookies používáme pouze v případě, kdy k tomu klient poskytne na webových stránkách v rámci cookies lišty souhlas.

c) Analytické cookies: Umožňují sledovat návštěvnost webových stránek a aktivitu jejich uživatelů. Typicky se jedná o statistiky návštěvnosti Google Analytics. Analytické cookies používáme pouze v případě, kdy k tomu klient poskytne na webových stránkách v rámci cookies lišty souhlas.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Poskytovatelka je oprávněna tyto Zásady jednostranně měnit, přičemž novou verzi Zásad zašle klientům nejméně 30 dnů před nabytím jejich účinnosti.

V Pardubicích, dne 1. 12. 2023
Mgr. Ing. Michaela Jeřábková
Projekt RODIČOFF